โครงสร้างศูนย์ประสานงาน

  1. ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนประจำอำเภอสทิงพระ นายระนอง ซุ้นสุวรรณ 081-9597385 และนางวิภารัตน์ เต็มแก้ว 089-4640954

  2. ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนประจำอำเภอระโนด นางอรทัย แก้วเขียว 085-1285503

  3. ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนประจำอำเภอสิงหนคร นางจินตนา จิดนวัฒน์ 086-2925586

  4. ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนประจำอำเภอกระแสสินธุ์ นางสุพร น้อยสำลี 083-1697834

  5. ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนประจำอำเภอเมือง นางสมจิต ฟุ้งทศธรรม 081-5406477 และนางกานดา ปลัดจี๊

  6. ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนประจำอำเภอจะนะ นางวันเพ็ญ ด้วงปาน 084-8624429 และนางสาวสมิตา มณี 083-3975440

  7. ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนประจำอำเภอนาหม่อม นายจำนูญ เทพนวล 089-6579317 และนางจุไรวรรณ ศรีไพบูลย์ 089-9753274

  8. ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนประจำอำเภอควนเนียง นายพิษณุ มุณีแนม 082-8334416 และนายวจัสยุ ศรีสกุล 089-5985044

  9. ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนประจำอำเภอรัตภูมิ นายบรรจง ทองเอื่อย 084-7503614 และนางยุพิน กิตติลีลา 089-2980058