สื่อ/สิ่งพิมพ์

สื่อ/สิ่งพิมพ์

11 items(1/2) 2 Next » Last »|

ไวนิล ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สงขลา

โดย khaohom on 18 พ.ย. 54 10:53

ไวนิล ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สงขลา 3 แบบ 1. สิทธิผู้บริโภค 2. 10 อันดับเรื่องร้องเรียน 3. จุดประสานงานพื้นที่

ฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์โภชนาการ

โดย watcher on 12 เม.ย. 54 02:23

สาระส่วนหนึ่งจากบทคัดย่อ...ฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์โภชนาการ
การทบทวนเอกสารและงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ประไพศรี  ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ คือพฤติกรรมของเด็ก ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เช่น การติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อโฆษณา ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง การอ่านข้อมูลฉลากโภชนาการหรือฉลากอาหารแสดงส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์ แต่จากการสำรวจผู้บริโภค (นักศึกษา บุคลากรทางสาธารณสุข เจ้าหน้าที่/พนักงานในหน่วยงานราชการและเอกชน) ในเขตกรุงเทพฯ ในด้านความรู้ทางด้านอาหาร ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคความคิดเห็นต่อการจัดทำฉลากพบว่า

บทเรียนจาก... โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค ปี 2553

โดย watcher on 10 เม.ย. 54 04:31

จากการทำแผนงานในปี 2553 เครือข่ายฃองค์กรผู้บริโภคได้ร่วมมือกับเครือข่ายนักวิชาการที่ดูแลห้องปฏิบัติการตรวจสอบการปนเปื้อน สารพิษ และ อื่นๆที่เป้นค่ากำหนดการตรวจในอาหารแต่ละประเภท ตั้งแต่พืชผักผลไม้ อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูปรูป นม อาหารเฝ้าระวังตามสถานการณ์...ดังมีรายงานอย่างย่อนำเสนอในการประชุมเครือข่าย องค์กร วันผู้บริโภคสากล 15 มีนาคม 2554 ...

บันทึกภาพดาวเทียมและข้อมูลน้ำท่วมทั่วไทยปี 2553

โดย watcher on 11 พ.ย. 53 01:59

บันทึกภาพดาวเทียมและข้อมูลน้ำท่วมทั่วไทยปี 2553

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการสั่งถ่ายภาพข้อมูลจากดาวเทียมบริเวณพื้นที่น้ำท่วม

แถลงการณ์...สภาผู้บริโภค

โดย watcher on 30 ก.ค. 52 23:45

แถลงการณ์ สภาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา วันที่ 22 กันยายน 2550 เรื่อง “ ขนมเด็ก...เรื่องเล็กจริงหรือ” ห้องสมิหรา A โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่  จ.สงขลา

11 items(1/2) 2 Next » Last »|