บันทึกภาพดาวเทียมและข้อมูลน้ำท่วมทั่วไทยปี 2553

บันทึกภาพดาวเทียมและข้อมูลน้ำท่วมทั่วไทยปี 2553

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการสั่งถ่ายภาพข้อมูลจากดาวเทียมบริเวณพื้นที่น้ำท่วม

รวมทั้งข้อมูลรายงานต่าง ๆ และนำมาวิเคราะห์ จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมผ่านทางเวปไซด์ http://flood.gistda.or.th เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้สนใจ นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถดาวโหลดในหลายรูปแบบ เช่น shape ,file ,kml เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-4524 ถึง 32 หรือทาง E-mail: surassa@gistda.or.th , chaow@gistda.or.th

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. flood_thai_radar_53.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics