บทเรียนจาก... โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค ปี 2553

จากการทำแผนงานในปี 2553 เครือข่ายฃองค์กรผู้บริโภคได้ร่วมมือกับเครือข่ายนักวิชาการที่ดูแลห้องปฏิบัติการตรวจสอบการปนเปื้อน สารพิษ และ อื่นๆที่เป้นค่ากำหนดการตรวจในอาหารแต่ละประเภท ตั้งแต่พืชผักผลไม้ อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูปรูป นม อาหารเฝ้าระวังตามสถานการณ์...ดังมีรายงานอย่างย่อนำเสนอในการประชุมเครือข่าย องค์กร วันผู้บริโภคสากล 15 มีนาคม 2554 ...