ระอุ! 2 กสทช.เสียงข้างน้อย สู้นอกห้องประชุม จัดเวทีระดมความเห็นภาคสังคม พรุ่งนี้ ดัน”ร่างบิวตี้คอนเทสต์” TVดิจิตอลสาธาณะ ชงบอร์ด 7พ.ค.56

by dek...koh @1 พ.ค. 56 18:11 ( IP : 113...181 ) | Tags : ข่าวผู้บริโภค , กสทช. ผู้บริโภค
photo , 300x181 pixel , 8,785 bytes.

29 เมษายน 2556 – วันพรุ่งนี้ สำนักงาน กสทช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง)“หลักเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้ขอรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทกิจการบริการสาธารณะ”

เวลา 9.30 น.-13.00น.ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. การการจัดทำร่างหลักเกณฑ์นี้ เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เสียงข้างน้อย 2 คน คือ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และนายธวัชชัย จิตภาษ์นันทน์ ที่เห็นว่าก่อนการพิจารณาให้ใบอนุญาต บอร์ดกระจายเสียงฯ ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสม หรือ”บิวตี้คอนเทสต์” ก่อนจะให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ประเภทสาธารณะ 12 ช่อง หลังที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปการทำหลักเกณฑ์ตามข้อเสนอภาคประชาสังคม และนักวิชาการ

นางสาวสุภิญญาฯ กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมได้นำวาระข้อเสนอด้านนิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ที่ได้จากเวทีวิชาการ ทีวีดิจิตอล…จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ตอน ทีวีดิจิตอลสาธารณะ ที่ได้เสนอไป มอบหมายให้สำนักงานกสทช.ฝ่ายกฎหมาย นำไปพิจารณาก่อนนำกลับเข้าเสนอบอร์ดกสท.อีกครั้ง ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1. กสท. เร่งจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้ขอรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทกิจการบริการสาธารณะ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องตามกระบวนการศาลปกครองจากผู้ที่เสียผลประโยชน์ หรือไม่ได้รับใบอนุญาตจาก กสท. 2. คำนึงถึงหลักการทีวีบริการสาธารณะตามมาตรฐานสากล (Public Service Broadcasting) คำนึงถึงผู้ชมในฐานะที่เป็นพลเมือง การนำเสนอเนื้อหาสาระต้องเป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะให้แก่พลเมืองให้มีความเห็นที่หลากหลาย ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของประชาชน และวิเคราะห์ผลกระทบจากการกำกับดูแลในมาตรการสำคัญ โดยพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ อย่างเหมาะสมรอบด้าน และเปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมมีส่วนร่วม ก่อนที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการทีวีดิจิตอลสาธารณะ และ 3. คำนึงถึงด้านเศรษฐศาสตร์ในทีวีดิจิตอลสาธารณะ ได้แก่ ต้นทุนโครงข่ายที่เหมาะสม ศักยภาพผู้ขอรับใบอนุญาตในการผลิตรายการตลอดจนการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินวัตถุประสงค์โดยรวมของการให้ใบอนุญาต เพื่อไม่ให้ทรัพยากรคลื่นความถี่ถูกนำไปใช้อย่างไม่คุ้มค่า แต่ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุป

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ จะร่วมกับ นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อระดมความคิดเห็น “หลักเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้ขอรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทกิจการบริการสาธารณะ” เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. เพื่อรวบรวมข้อเสนอและข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง)หลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ และจะเตรียมเสนอต่อกสท. ในการประชุมวันอังคารที่ 7 พ.ค. นี้.

สำหรับ ร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เหมาะสมให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับ การประกอบกิจการบริการสาธารณะ มีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เหมาะสมให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับ การประกอบกิจการบริการสาธารณะ

1) การประกาศเชิญชวนในการคัดเลือกแต่ละคราว คณะกรรมการจะจัดให้มีประกาศเชิญชวนโดยมี รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) แผนความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด (2) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการคัดเลือก และเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ (3) ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดระยะเวลาการคัดเลือก (4) เงื่อนไขสำหรับการคัดเลือก (5) กำหนดการและสถานที่สำหรับยื่นข้อมูลและเอกสารหลักฐานสำหรับขอรับการคัดเลือก (6) เงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (7) เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (8) ระยะเวลา ขอบเขตและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (9) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

2) การยื่นข้อเสนอในการยื่นความประสงค์ขอรับการคัดเลือก ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแสดงข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่สอดคล้องกับประกาศเชิญชวนของคณะกรรมการ โดยอย่างน้อยจะต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) ลักษณะองค์กรและหน้าที่ตามกฎหมายหรือความจำเป็นต่อการประกอบกิจการ (2) ประเภทของบริการที่มีความประสงค์จะให้บริการ (3) แผนหรือแนวทางในการผลิตเนื้อหารายการและ/หรือที่มาของเนื้อหารายการ (4) แผนหรือแนวทางในการให้บริการเพื่อให้ผู้รับชมหรือรับฟังรายการสามารถรับบริการได้อย่างทั่วถึงในมิติทางภูมิศาสตร์และมิติทางสังคม (5) แผนหรือแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเงินสนับสนุนการดำเนินการ โดยจะต้องระบุที่มาถึงแหล่งเงินทุนหรือแหล่งเงินสนับสนุนการดำเนินการ (6) แนวทางหรือกลไกในการตรวจสอบ การประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ (7) แผนหรือแนวทางคุ้มครองผู้บริโภค การรับเรื่องร้องเรียนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (8) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นที่คณะกรรมการร้องขอ

3) การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ที่มีความเหมาะสมต่อการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ อย่างน้อยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาและให้คะแนน ดังต่อไปนี้

(1) แผนหรือแนวทางในการผลิตเนื้อหารายการและ/หรือที่มาของเนื้อหารายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้ - เนื้อหาของรายการจะต้องมีความหลากหลายสอดคล้องความสนใจของสาธารณะ โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพของรายการมากกว่าความต้องการของจำนวนผู้ชม

 • มีการนำเสนอรายการเพื่อบริการและให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ – ให้ความสำคัญกับคนพิการ เด็ก คนชรา และคนด้อยโอกาส
 • มีบทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตย
 • มีการผลิตรายการด้วยตนเอง (In – House Production)
 • มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิตรายการกรณีที่ไม่ได้ผลิตรายการด้วยตนเอง

(2) แผนหรือแนวทางในการให้บริการเพื่อให้ผู้รับชมหรือรับฟังรายการสามารถรับบริการได้อย่างทั่วถึงในมิติทางภูมิศาสตร์และมิติทางสังคม พิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้

 • สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกพื้นที่
 • ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ถูกละเลยจากสื่อเชิงพาณิชย์ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มี รายได้น้อย เป็นต้น

(3) แผนหรือแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเงินสนับสนุนการดำเนินการ โดยจะต้องระบุที่มาถึงแหล่งเงินทุนหรือแหล่งเงินสนับสนุนการดำเนินการ พิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้

 • ระบุแหล่งที่มาเงินทุน แผนการจัดหาเงินทุน และการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต
 • หากเป็นองค์กรที่สามารถมีโฆษณาได้ จะต้องมีขั้นตอนและแนวทางในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการแสวงหารายได้จากการโฆษณา ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการแสวงหากำไรทางธุรกิจ

(4) แนวทางหรือกลไกในการตรวจสอบ การประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ พิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้

 • มีแนวทางและกลไกลในการตรวจสอบการดำเนินการขององค์กร เช่น มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลขององค์กร มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ กสทช. และ สาธารณะ
 • มีแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ
 • มีแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีความชัดเจน เช่น แนวปฏิบัติทางด้านจริยธรรม และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ กสทช. กำหนด

(5) แผนหรือแนวทางคุ้มครองผู้บริโภค การรับเรื่องร้องเรียนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสาธารณะ พิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้

 • มีแนวทางและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เป็นระบบและมีความชัดเจน
 • มีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตรายการ หรือการแสดงความคิดเห็น
 • มีการตั้งสภาผู้ชมหรือผู้ฟัง เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของสาธารณะ

4) การกำหนดเงื่อนไขภายหลังการคัดเลือกภายหลังจากที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้เหมาะสมให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับการประกอบกิจการบริการสาธารณะเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจะต้องกำหนดเงื่อนไขในการกำกับดูแล ดังนี้

(1) มีการทดลองการประกอบกิจการ 1 ปี โดยยึดหลักในการพิจารณาจากแผนการประกอบกิจการที่ผู้ประกอบกิจการได้ยื่นขอเสนอเพื่อการประกอบกิจการว่าได้ดำเนินการตามที่ได้ยื่นเสนอไว้หรือไม่ (2) พิจารณาจากเรื่องร้องเรียนขององค์กรในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตว่ามีแนวทางพิจารณาเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ (3) มีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการและกำกับดูแลผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการกำกับดูแลการประกอบกิจการต่างๆ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

ที่มา : http://patnews.wordpress.com/2013/04/29/1689/

Relate topics