วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

by Nalinee @13 มิ.ย. 63 11:24 ( IP : 171...76 ) | Tags : อัลบั้มกิจกรรม
  • photo  , 960x720 pixel , 121,365 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 99,900 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 130,927 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 126,370 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 124,249 bytes.

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีเครือข่ายผู้บริโภค 13 อำเภอ เข้าร่วม จำนวน 33 คน   จากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19ทำให้การทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครต้องมีกรลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองประชาชน และเป็นหน้าด่านในการทำงานในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เช่น รพ.สต. ท้องถิ่น สสอ. รพ. เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค และสถานการณ์การทำงานในระดับพื้นที่  และเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานระดับพื้นที่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19         โดยแต่ละพื้นที่ได้มีการแลกเปลี่ยน สรุปการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เช่น  การจัดประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่  การทำงานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ / รับเรื่องร้องเรียน  การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลเรื่องสิทธิ เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพ  สิทธิผู้บริโภค การเข้าไปเป็นกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในนามของตัวแทนผู้บริโภคหรือประชาชน ของ อ.สทิงพระ  การส่งตัวแทนเป็นกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลของแต่ละอำเภอ  มีการคืนข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มแกนนำอาสาสมัครและผู้ป่วยเรื้อรัง และมีการเติมเต็มข้อมูลข้อเสนอแนะ เช่น การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย โดยไม่ควรมีการกักตัว  การพัฒนาระบบการใช้สิทธิฉุกเฉินให้ผู้ป่วยสามารถใช้ได้สะดวกเข้าถึงไม่ยุ่งยากซับซ้อน การพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว  เป็นต้น       หลังจากนี้จะมีการนัดประชุมผู้ประสานงานระดับอำเภอเพื่อคืนข้อมูลการสำรวจการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนการ ทำงานร่วมกันระดับพื้นที่ต่อไป

Relate topics